Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaje oraz zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej
 4. Warunki korzystania ze Strony internetowej i publikowania informacji
 5. Postępowanie reklamacyjne w ramach Strony internetowej
 6. Rozwiązanie umowy z Usługodawcą
 7. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627, kapitał zakładowy: 5.348.400,00 zł, zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.wajnert.pl/meblehotelowe zwanej dalej „Stroną internetową”, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontrakt@wajnert.com.pl
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 531 792 660, +48 62 59 96 762
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz za pośrednictwem profilu społecznościowego, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników.
 2. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej jest usługą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczoną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Definicje

Określenia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile  z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

 1. WAJNERT MEBLE lub Usługodawca – Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627.
 2. Administrator Danych Osobowych (ADO) – Usługodawca, będący właścicielem Strony internetowej, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Profil Społecznościowy – wydzielona część portalu społecznościowego dedykowana Usługodawcy i przez niego zarządzana, dostępna na stronie internetowej danego portalu społecznościowego, w szczególności www.instagram.com lub na innych stronach prowadzonych przez tzw. portale społecznościowe.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które się do niego odwołują.
 8. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod nazwą www.wajnert.pl/meble-hotelowe znajdująca się w sieci Internet pod adresem: [www…] oraz wszystkie funkcje i narzędzia na niej udostępniane.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 10. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę wobec użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).
 12. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 14. Użytkownik – podmiot spełniający warunki Regulaminu i korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

Rodzaje oraz zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej Usługi, w szczególności polegające na:
 2. nieodpłatnym publikowaniu informacji o: przeprowadzonych realizacjach, wykonanych montażach mebli hotelowych, wykonanych aranżacjach, wydarzeniach, na których Usługodawca prezentuje meble lub inne produkty marki Wajnert, jak również nieodpłatnym publikowaniu wpisów o charakterze branżowym;
 3. bezpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (w szczególności informacji, zdjęć, danych) zamieszczanych na Stronie internetowej, udostępnianych przez Usługodawcę;
 4. korzystaniu z Newslettera (przy czym zasady dotyczące korzystania z Newslettera określa załącznik pod nazwą: „Regulamin Usługi Newsletter”).

Warunki korzystania ze Strony internetowej i publikowania informacji

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 2. urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
 3. przeglądarka internetowa obsługująca technologie cookies; obowiązują aktualne wersje wymienionych przeglądarek:
 • Desktop: Chrome 81.x, Safari 13.x, Edge 81.x, Firefox 76.x,
 • Mobile: IOS Safari 13.x, Chrome for Android 81.x, Samsung Internet 11.x,
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie ze Strony internetowej może być uzależnione się od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz od akceptacji plików cookies.
 3. Użytkownik, niespełniający warunków technicznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie ma prawa dochodzić swych roszczeń z powodu problemów z korzystaniem ze Strony internetowej.
 4. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.
 5. Usługodawca dołoży starań, by Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły, przy czym Usługodawca zastrzega, iż w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, poprawienia ewentualnych błędów lub dokonania prac konserwacyjnych, jak również z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności).
 6. Usługodawca dołoży starań, by w miarę możliwości technicznych poinformować Użytkowników o problemach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, o których mowa w pkt 5 powyżej, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu na Stronie internetowej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prawa, zasad współżycia społecznego, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, mających na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (tzn. Netykieta).
 8. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Usług oferowanych przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami ani w sposób, który naruszałby uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich.
 9. Użytkownik nie ma prawa pobierać zawartości baz danych dostępnych na Stronie internetowej Usługodawcy w celu wtórnego ich wykorzystania do prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej lub innej działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów dostępnych na Stronie internetowej wyłącznie na użytek własny.
 11. Usługodawca niniejszym zastrzega, że wszelkie materiały udostępnione na Stronie internetowej (w tym w szczególności zdjęcia, opisy, grafiki, dane), a niepochodzące od Użytkownika objęte są ochroną prawną wynikającą m.in. z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie lub wszelkie inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
 12. W sytuacji, gdy do skorzystania z określonej Usługi Usługodawca wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązuje się wskazać prawidłowy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję elektroniczną.
 13. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym np. w postaci Newslettera od Usługodawcy lub podmiotów z nim powiązanych na wskazany przez niego adres e-mail, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola widniejącego przy treści takiego oświadczenia. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Szczegóły dotyczące wyrażania ww. zgody oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane zostały w treści Załącznika do niniejszego Regulaminu.
 14. Informacje publikowane przez Usługodawcę na Stronie internetowej są przez niego samodzielnie redagowane.

Postępowanie reklamacyjne w ramach Strony internetowej

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące Usług dostępnych na Stronie internetowej mogą być zgłaszane przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@wajnert.com.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dane identyfikujące Użytkownika, adres
  e-mail Użytkownika składającego reklamację, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.  O rezultacie Użytkownik zostanie powiadomiony w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał od Użytkownika reklamację.

Rozwiązanie umowy z Usługodawcą

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej Usługodawcy lub w chwili skorzystania przez niego z przekierowania do tej Strony internetowej. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze Strony Internetowej. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług, o których mowa w pkt 2 poniżej, podlega odrębnym postanowieniom.
 2. Okres na jaki z Usługodawcą zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony; rozwiązanie przedmiotowej umowy następuje na zasadach określonych w załączniku pod nazwą „Regulamin Usługi Newsletter”.
 1. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. W takim wypadku Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 4. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Strony internetowej lub do zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na Stronie internetowej na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług (w szczególności zmiana Usług lub wprowadzenie nowych, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad i warunków Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin dostępny jest dla na stronie https://wajnert.pl/meble-hotelowe/

 

Regulamin usługi newsletter

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem usługi jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627 (dalej jako „Operator Usługi”).
 2. Niniejszy regulamin usługi Newsletter (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (dalej jako: „Usługa” lub „Usługa Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 3. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), w tym posiadanie standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Przedmiot usługi

 1.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje marketingowe, w tym informacje dotyczące oferty Operatora Usługi, a także wydarzeń związanych z promocją produktów lub usług oferowanych przez Operatora Usługi.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter z Operatorem Usługi, podaje w formularzu rejestracyjnym swoje dane, w tym udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymania wiadomości, o których mowa w powyższych postanowieniach Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter.
 4. Newsletter jest wysyłany do Użytkownika nie częściej niż 1 w tygodniu.

Warunki korzystania

 1.  Korzystać z Usługi może każda osoba (dalej jako: „Użytkownik”), która na stronie internetowej w domenie https://wajnert.pl/meble-hotelowe/ w części dotyczącej Newsletter złoży zamówienie na Usługę na zasadach opisanych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna. Operator Usługi zastrzega, iż jakiekolwiek opłaty naliczane niezależnie od Operatora Usługi, przez inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z Internetu przez Użytkownika obciążają Użytkownika.
 3. Użytkownik korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w ww. przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny w przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić mogą naruszenie przepisów prawa.

 Złożenie zamówienia i rezygnacja z usługi

 1.  Złożenie zamówienia na Usługę wymaga wykonania następujących czynności:
 • podanie na stronie internetowej Operatora Usługi wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym,
 • wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji w postaci Newsletterów, na warunkach określonych Regulaminem,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Usługi,
 • potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę Newsletter poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w liście elektronicznym przesłanym przez system rejestrujący na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 1. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej, adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi.
 2. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy Operatorem Usługi a Użytkownikiem na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu.
 3. Użytkownik może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi.
 4. Z chwilą rezygnacji następuje usunięcie wskazanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail z listy adresów e-mail Usługi.
 5. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa niniejszym rozdziale Regulaminu.

 Czas trwania usługi

 1.  Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter, a wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z Usługi Newsletter (tj. rezygnuje z Usługi) poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: kontrakt@wajnert.com.pl lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji
 4. Operator usługi ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. W takim wypadku Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu
  e-mail podanego przez Użytkownika.

Dane osobowe

 1.  Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi Newsletter.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w zakładce [Polityka Prywatności].

 Reklamacje

 1.  Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać na adres mailowy: kontrakt@wajnert.com.pl
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz szczegółowy opis na czym polega problem w Usłudze Newsletter oraz jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia przedmiotowej reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 Postanowienia końcowe

 1.  Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu.
 4. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Użytkownika, o ile Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021