Międzybórz, dnia 19 lipca 2021 r.

obowiązujące w spółce pod firmą: NTS Wajnert spółka jawna (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Międzyborzu, ul. Kolejowa 67, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000182270, NIP: 9111846093, REGON: 932954488,

PREAMBUŁA

Stosowane przez Spółkę OWZ stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego. OWZ stanowią integralną część umów dotyczących zakupu przez Spółkę Towarów, Usług, Dzieła, niezależnie od tego, w jakiej formie umowy te zostały zawarte, i obowiązują obie Strony, o ile na piśmie pod rygorem nieważności nie uzgodniono wyraźnie innych, odmiennych postanowień.

§ 1 DEFINICJE

 1. Dostawca – przedsiębiorca dostarczający Produkty Spółce na mocy zawartej między stronami umowy.
 2. Produkty – zbiorczy termin określający Towary, Usługi oraz Dzieła.
 3. Towary – poprzez Towary rozumie się następujące pozycje zakupowe:
  a) wyposażenie, do którego zaliczają się narzędzia, systemy magazynowania i przechowywania, umeblowanie, wyposażenie biurowe, urządzenia, środki transportowe, artykuły przemysłowe,
  b) komponenty do produkcji mebli tapicerowanych lub skrzyniowych,
  c) wyroby gotowe, półprodukty, materiały budowlane lub inne elementy.
 4. Usługi – poprzez Usługi rozumie się następujące pozycje zakupowe: usługi wykonywane w odniesieniu do obiektów będących nieruchomościami, środkami transportu, instalacji – środków trwałych, usługi serwisowania i naprawy wyposażenia, usługi transportu zapasów i wyposażenia, usługi serwisu, naprawy instalacji, usługi wykonawstwa, usługi z zakresu obsługi delegacji.
 5. Dzieła – poprzez dzieło rozumie się w szczególności np. sporządzenie analizy finansowej lub podatkowej przedsiębiorstwa czy sporządzenie opinii prawnej.
 6. Zamówienie – uzgodnienie na piśmie z Dostawcą dostarczenia jednej lub więcej partii Produktów zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy i płatności.
 7. Umowa – umowa w rozumieniu polskiego prawa cywilnego. Na potrzeby niniejszego OWZ, terminy: Umowa i Zamówienie mogą być stosowane zamiennie. Integralną część Umowy i Zamówienia stanowią załączniki, o ile takie istnieją, a Spółka została o nich poinformowana i nie wniosła do nich sprzeciwu.

§ 2 ZAKRES STOSOWANIA. ZMIANA UMOWY

 1. OWZ obowiązują, jeśli między Spółką a Dostawcą nie zostaną uzgodnione pisemnie pod rygorem nieważności inne postanowienia, wyłączające lub ograniczające OWZ, przy czym o ile wyraźnie wskazano, iż OWZ nie będą stosowane w całości, OWZ stosuje się w zakresie nieobjętym szczególnymi pisemnymi uzgodnieniami Spółki i Dostawcy.
 2. OWZ stanowią integralną część Umowy zakupu Produktów zawieranej pomiędzy Spółką a Dostawcą. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przez które w treści OWZ rozumie się także Umowę) jest jednoznaczne z zawarciem Umowy i akceptacją OWZ.
 3. Przyjęcie Zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę na piśmie lub na wskazany adres e-mail, nie później aniżeli w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia przez przedstawiciela Spółki.
 4. Umowa zakupu Produktów zawierana jest na podstawie złożonego Zamówienia i OWZ.
 5. O ile Dostawca nie potwierdzi w całości lub w części zamówienia w terminie i w sposób opisany w pkt. 3 powyżej, Spółka może według własnego uznania:
  a) stwierdzić, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji lub
  b) anulować Zamówienie w całości lub w części jeżeli upłynął termin na potwierdzenie przez Dostawcę Zamówienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Dostawcy. Anulowanie Zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.
 6. Poprzez potwierdzenie Zamówienia Dostawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Zamówienia i jego ewentualnymi załącznikami oraz OWZ, akceptując ich treść w całości, jak również, iż Zamówienie i jego załączniki są precyzyjne, zrozumiałe i wystarczające do dostarczenia zamawianych Produktów, zgodnie z treścią wyżej wskazanych dokumentów, zwłaszcza pod kątem ilościowym, jakościowym i we wskazanych terminach.
 7. Każde Zamówienie powinno zawierać wymagane dane, tj.:
  a) dane identyfikacyjne Spółki,
  b) nazwę Produktu,
  c) ilość,
  d) pożądany termin realizacji Zamówienia,
  e) miejsce dostawy,
  f) numer telefonu i e-mail do osoby składającej Zamówienie.
 8. Jeżeli Zamówienie zostało przyjęte przez Dostawcę z zastrzeżeniem zmian bądź uzupełnień, w przypadku braku niezwłocznego potwierdzenia takich zmian bądź uzupełnień przez Spółkę, Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte.
 9. Jeżeli Umowa została zawarta wskutek przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę oraz gdy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nastąpiło zgodnie z OWZ i treścią Zamówienia, Umowę tę uważa się za zawartą w dniu złożenia Zamówienia.
 10. Zmiana Umowy dokonywana jest w trybie pisemnym pod rygorem nieważności za zgodą obu stron, dopuszczalna jest, jednakże z tym samym skutkiem wymiana wyraźnie jednoznacznych i jednobrzmiących potwierdzeń treści uzgodnionej zmiany Zamówienia, z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej pomiędzy przedstawicielami stron uprawnionymi odpowiednio do złożenia / przyjęcia Zamówienia.
 11. OWZ mogą stanowić część pisemnej Umowy stron, zawieranej w innej procedurze niż przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia, w szczególności Umowy zawartej poprzez jej podpisanie przez zainteresowane Strony. W takim przypadku OWZ stosuje się w zakresie nieuregulowanym treścią takiej Umowy, z pierwszeństwem dla uzgodnień Umowy.

§ 3 REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY. DOSTAWY I TERMINY DOSTAW

 1. Rzeczy ruchome (czyli Towar), Usługi lub Dzieła, nabywane przez Spółkę i będące przedmiotem Umowy (dalej jako: „Przedmiot Umowy”) będą dostarczone i wykonane zgodnie z treścią Zamówienia. O ile w treści Zamówienia wyraźnie nie ustalono inaczej, obowiązek i koszt transportu do miejsca wykonania Zamówienia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, a także inne podobne koszty dotyczące Przedmiotu Umowy ponosi Dostawca, a wynagrodzenie płatne Dostawcy uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia.
 2. Dostawca oświadcza, iż zamawiane i dostarczane na rzecz Spółki Towary / Usługi / Dzieła będą pozbawione wad fizycznych i prawnych, będą zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, bezpieczeństwa produktów. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia będą Produkty wytworzone w oparciu o uzgodnioną lub przekazaną Dostawcy dokumentację, projekty itp., Dostawca zobowiązuje się również do dostarczenia Towarów / Usług / Dzieł wykonanych
 1. Poprzez akceptację OWZ, Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełniał będzie wymagania wskazane w Zamówieniu, nadto wszelkie dalsze wymogi OWZ, a także wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, niezbędne dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do obrotu bądź wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, albo uznania za właściwie wykonany na terenie Polski jak i na terytorium każdego z państw członkowskich UE.
 2. Dostawca zobowiązuje się, iż w wykonaniu Zamówienia postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jego działania nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich i własności przemysłowej. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają uzyskania zezwoleń/decyzji właściwego organu państwowego lub zgody osób trzecich, Dostawca zobowiązuje się do ich uzyskania na własny koszt.
 3. Dostawca zobowiązuje się do przekazania Spółce wszelkich informacji, wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód, certyfikatów, atestów, w szczególności dowodzących spełniania przez Towary norm technicznych i technologicznych mających zastosowanie dla zamówionych Towarów, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Spółki, ale w każdym przypadku nie później aniżeli w dniu wykonania dostawy. Wyżej wymienione dokumenty przekazywane będą w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.
 4. Spółka jest uprawniona (przy czym nie jest zobowiązana) do przeprowadzenia audytu (kontroli) u Dostawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia przebiegu, realizacji, zgodności wykonywania Zamówienia przez Dostawcę, jak również dokonania kontroli dostarczonych mu Produktów.
 5. Niewykonanie lub wykonanie uprawnień określonych w punkcie poprzedzającym przez Spółkę, nie ogranicza ani nie wyłącza praw przysługujących Spółce na podstawie Kodeksu Cywilnego lub postanowień niniejszego OWZ, związanych z wadami dostarczonych Produktów.

TOWARY

 1. Dostawca wraz z dostawą Towarów zobowiązuje się dostarczyć Spółce następujące dokumenty: (i) dowód wydania Towaru WZ, (ii) specyfikacja wysyłkowa, (iii) inne wymagane i potrzebne dokumenty.
 2. Towar będzie zapakowany w sposób gwarantujący jego bezpieczną i prawidłową dostawę do Spółki.
 3. Dostawa Towaru musi być zgodna z treścią Zamówienia, zwłaszcza w zakresie ilościowym, jakościowym oraz z przekazaną dokumentacją, projektami lub specyfikacjami, o ile takie istnieją.
 4. Dostawę uważa się za wykonaną w terminie, w którym Dostawca dostarczył do Spółki Towary zgodne z Zamówieniem, w tym pod kątem ilościowym i jakościowym, i w którym Towary te zostały przez Spółkę zaakceptowane.
 5. Dostawa Towarów objętych Zamówieniem musi nastąpić w terminie (w dniu) i w ilościach określonych w Zamówieniu lub jego załącznikach. Dostarczenie Towarów przez Dostawcę przed dniem określonym w Zamówieniu lub w ilościach niezgodnych niż określone w Zamówieniu, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki. W przypadku dostarczenia Towarów przed terminem lub w ilościach innych niż wskazane w Zamówieniu bez uprzedniej zgody Spółki, Spółka uprawniona jest do odmowy przyjęcia Towarów i żądania ponownego wykonania dostawy w terminie lub w ilościach określonym w Zamówieniu.
 6. Dowodem wykonania dostawy przez Dostawcę będzie sporządzony pisemnie dowód dostawy Towarów (np. List przewozowy, WZ, protokół odbioru), nie zawierający zastrzeżeń Spółki.
 7. Odbiór ilościowy Towaru zostanie przeprowadzony przy jego dostawie, jednakże w przypadku, gdy odbiór ilościowy Towaru w takiej chwili nie jest możliwy bądź jest nadmiernie utrudniony, w szczególności z uwagi na specyfikację Towaru czy sposób jego zapakowania, odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez Spółkę w terminie 5 dni od daty dostawy. Towar zostanie dostarczony Spółce do miejsca wskazanego w Zamówieniu. Towary będą dostarczane częściami, o ile Strony tak uzgodnią albo zamówienie tak stanowi.
 8. Ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na Spółkę w chwili pisemnego potwierdzenia jego odbioru. Spółka ma prawo odmówić przyjęcia całości lub części Towaru, jeżeli w trakcie odbioru dokonywanego w chwili dostawy stwierdzi wady jakościowe lub niezgodność ilości z parametrami określonymi w Zamówieniu albo inne naruszenie Przedmiotu Umowy, w tym np. naruszenie opakowania.W przypadku, gdy w trakcie czynności odbioru zostanie stwierdzona wada jakościowa i/lub niedobór ilościowy Towaru, Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i/lub uzupełnienia ilości Towaru w terminie 5 dni roboczych. Gdy odbiór dokonywany jest po dostawie, Dostawca będzie zobowiązany do odebrania Towarów wadliwych w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia.
 9. W przypadku nieodebrania Towaru – Spółka będzie uprawniona na wyłączny koszt i ryzyko Dostawcy, według własnego uznania, odesłać wadliwy Towar Dostawcy lub postąpić w inny sposób, w zależności od okoliczności (np. w całości lub w części – sprzedać, zutylizować, odmówić przyjęcia, odstąpić od Zamówienia).
 10. Gdy ilość dostarczonego Towaru jest większa, niż ustalono w Umowie, a odbiór ilościowy nastąpił po dostawie – Dostawca będzie zobowiązany do odebrania nadwyżki w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, pod rygorem określonym w punkcie poprzednim.

USŁUGI / DZIEŁA

 1. Dostawca Usługi albo Dzieła zawiadomi Spółkę o gotowości przystąpienia do czynności zdawczo – odbiorczych w formie pisemnej (w tym np. na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Spółki wskazany w Zamówieniu. Przedstawiciel Spółki jest zobowiązany przystąpić do czynności zdawczo – odbiorczych z wykonanej Usługi w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia, chyba że Spółka wskaże na inny termin.
 2. Potwierdzenie wykonania Usługi / Dzieła może nastąpić w protokole zdawczo – odbiorczym, chyba że uzgodniono inaczej. Usługa / Dzieło będzie uważane za wykonane zgodnie z Umową z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez przedstawiciela Spółki z klauzulą „bez zastrzeżeń”, chyba że uzgodniono inaczej. Klauzula ta nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wady i/lub usterki, które ujawnią się po odbiorze. W przypadku, gdy konieczne jest przygotowanie przez Dostawcę dokumentacji z wykonania Usługi / Dzieła, Dostawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji najpóźniej z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy z klauzulą „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.
 4. Podstawą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są oględziny na miejscu wykonania Usługi / Dzieła, jeżeli charakter Usługi / Dzieła na to pozwala. Jeżeli ze względu na charakter Usługi / Dzieła oględziny nie mogą być przeprowadzone – podstawą do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego jest sprawozdanie przygotowane przez Dostawcę wraz z dokumentacją z wykonania Usługi / Dzieła, jeżeli taka dokumentacja jest przygotowywana. Oględziny będą przeprowadzone w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, chyba że strony postanowią o ich przeprowadzeniu w innym terminie.
 5. W przypadku, gdy w trakcie oględzin bądź badania sprawozdania lub dokumentacji Dostawcy zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Spółka wyznaczy Dostawcy termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółka będzie mogła według własnego uznania, na koszt i ryzyko Dostawcy: (i) odmówić odbioru Usługi / Dzieła, jeżeli wady są istotne i odstąpić od Umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy, (ii) odebrać Usługę / Dzieło, w której nie usunięto wady i stosunkowo obniżyć wynagrodzenie, lub (iii) żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 4 ROZLICZENIA

 1. O ile w treści Zamówienia, w sposób wyraźny i jednoznaczny nie określono inaczej, cena/ceny określone w zamówieniu są cenami
 2. netto i obejmują wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty opakowań, transportu, ceł, podatków (z wyłączeniem VAT) ubezpieczenia towarów (na okres transportu) i nie mogą ulec zwiększeniu.
 3. Ceny objęte Zamówieniem są stałe (ryczałtowe) i nie mogą ulec podwyższeniu. Dostawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie po cenach w nim określonych.
 4. Termin płatności faktury za dostarczone Towary / Usługi / Dzieło będzie liczony od dnia skutecznego doręczenia faktury Spółce. Termin płatności dla Spółki liczony jest od dnia otrzymania faktury (prawidłowo wystawionej pod względem prawnym, podatkowym i formalnym).
 5. Faktura będzie wysłana listem poleconym ZPO na adres siedziby Spółki, o ile nie została wyrażona zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

§ 5 KARY UMOWNE

 1. W przypadku opóźnienia w dostawie Produktów w stosunku do terminów określonych w Zamówieniu, Spółka jest uprawniona do naliczenia i obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 2% wartości ceny netto (tj. ceny za wszystkie Produkty składające się na przedmiot Zamówienia) za każdy dzień opóźnienia.
 2. Rozliczenie kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia dokonane zostanie na podstawie noty obciążeniowej. Spółka uprawniona jest do dokonywania potrąceń.
 3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Spółce na mocy właściwych przepisów prawa lub Zamówienia, w przypadku opóźnienia w dostawie Towarów / Usług / Dzieła objętych zamówieniem o ponad 5 dni roboczych w stosunku do terminu dostawy, Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części. Spółka może wykonać prawo do pisemnego odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia powstania stanu uprawniającego do odstąpienia od Umowy.
 4. Dostawca zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 20% wartości Zamówienia (łącznej ceny netto za wszystkie Towary / Usługi / Dzieło zamówione), gdy Spółka odstąpi od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Dostawcy. 5. Powyższe nie wyklucza uprawnienia Spółki do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6 POSTĘPOWANIE POSPRZEDAŻOWE. SZKODY. REKLAMACJE

 1. Dostawca udziela Spółce gwarancji jakości na dostarczone Towary na okres 24 miesięcy od dnia ich odebrania przez Spółkę. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi określonej w Kodeksie Cywilnym, OWZ lub w Zamówieniu. Spółka według własnego uznania, może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych w zamówieniu lub w OWZ albo na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym w dostarczonych do Spółki Towarach.
 3. Zgłoszenia gwarancyjne (reklamacyjne) będą składane na adres e-mail przedstawiciela Dostawcy wskazanego w zamówieniu. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane także w formie elektronicznej na adresy wykorzystywane przez Dostawcę w działalności gospodarczej.
 4. Korzystając z rękojmi, Spółka może wg swojego uznania bądź odstąpić od Umowy w całości lub w części (gdy wada dotyczy części Przedmiotu Umowy), lub żądać obniżenia przez Dostawcę ceny proporcjonalnie do zakresu, w jakim wada ogranicza przydatność bądź użyteczność Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem celu zawarcia Umowy przez Spółkę.
 5. Każda reklamacja zgłoszona w okresie rękojmi i/lub gwarancji wydłuża okresy gwarancji i/lub rękojmi o czas liczony od dnia zgłoszenia do dnia usunięcia zgłoszonej wady/usterki. Gdy Przedmiot Umowy został wymieniony, gwarancja i rękojmia w tym zakresie biegnie od początku od dnia jego wymiany.
 6. Dostawca jest zobowiązany do pokrycia na rzecz Spółki wszelkich szkód i strat (w tym kosztów dojazdu do klienta, kosztów serwisu) z jakiegokolwiek roszczenia mającego źródło w produkcji, sprzedaży czy stosowaniu towarów z tytułu niewłaściwego lub niewłaściwie dostarczonego Towaru.
 7. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, zarówno na osobie jak i w mieniu wyrządzone przez dostarczone na rzecz Spółki lub osoby trzeciej Towary, spowodowane m.in. błędami w dokumentacji, konstrukcji czy niewłaściwym sposobem wytwarzania, jak też wadami materiału użytego do produkcji Towarów, zgodnie z prawem i jurysdykcją państwa, w którym szkoda powstała.
 8. Dostawca jest zobowiązany zapewnić dla Spółki ochronę prawną dostarczając wszelkie niezbędne dokumenty, dowody i zabezpieczyć Spółkę przed jakimikolwiek kosztami wynikającymi z takich roszczeń.
 9. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji Spółki w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia jej doręczenia Dostawcy. Brak pisemnego stanowiska Dostawcy w takim terminie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji w całości.
 10. Na mocy gwarancji Dostawca zobowiązuje się, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania reklamacji i wedle wyboru Spółki do: (i) usunięcia stwierdzonych wad (ii) dostarczenia rzeczy wolnych od wad, a gdyby dostarczenie rzeczy wolnych od wad nie było możliwe, do (iii) obniżenia ceny.
 11. W przypadku niewykonania obowiązków gwarancyjnych w terminie określonym powyżej, Spółka jest uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości mebla (ceny netto) za każdy dzień opóźnienia w wykonania tych obowiązków. Spółka może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Spółka niezależnie od innych przypadków określonych w Umowie, OWZ oraz przepisach prawa, może odstąpić od Umowy także w przypadku, gdy zaistnieje choćby jedna z poniżej wskazanych okoliczności: (i) Dostawca opóźnia się z dostawą w całości bądź części Przedmiotu Umowy lub Zamówienia przynajmniej 5 dni, (ii) Przedmiot Umowy jest wadliwy lub w inny sposób niezgodny z Umową, (iii) Dostawca nie rozpatrzył reklamacji w sposób bądź w terminie wskazanym w niniejszym OWZ. W takim przypadku Spółka może wg swojego wyboru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od całości Umowy bądź o odstąpieniu od Umowy w części obejmującej wadliwy Przedmiot Umowy bądź w inny sposób niezgodny z Umową albo Przedmiot Umowy niedostarczony we właściwym terminie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest konieczne uprzednie kierowanie do Dostawcy jakichkolwiek innych oświadczeń bądź wezwań.
 3. Odstąpienie od Umowy nie ogranicza uprawnień Spółki związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Dostawcę tak przed dniem odstąpienia jak i po tym dniu, w szczególności odstąpienie od Umowy nie stanowi okoliczności czy podstawy uzasadniającej uchylenie się Dostawcy od odpowiedzialności odszkodowawczej, co w szczególności dotyczy także prawa do kar umownych.

§8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie rysunki, dokumentacje, wskazówki lub jakiekolwiek inne informacje techniczne przekazane Dostawcy w celu realizacji dostaw lub wykonania zamówienia, pozostają własnością Spółki i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania zamówienia przez Dostawcę.
 2. Dostawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad przekazanymi dokumentami w sposób umożliwiający kontrolę rozpowszechniania dokumentów oraz ich zwrot na żądanie Spółki.
 3. Dostawca zobowiązuje się do ich niewykorzystywania ani niestosowania na rzecz lub na korzyść osoby trzeciej.
 4. Dostawca ponosi odpowiedzialność za swoich pracowników lub inne osoby, z którymi współpracuje przy wykonaniu Przedmiotu Umowy jak za działania lub zaniechania własne.

§9 SIŁA WYŻSZA

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy jeśli całkowicie lub częściowo wyniknie ono na skutek „Siły Wyższej”. Za Siłę Wyższą uważa się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, wykraczające poza kontrolę Spółki, które utrudniają lub uniemożliwiają terminową realizację umowy, a których nie można było przewidzieć oraz im zapobiec, w tym w szczególności: wojna, zamieszki, pożar, powódź, pandemia, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, restrykcje i zarządzenia państwowe, branżowe, generalne strajki itp. Spółka będzie usprawiedliwiona tak długo, jak występować będzie opóźnienie czy przeszkody w terminowej realizacji zobowiązania. Na skutek Siły Wyższej realizacja Przedmiotu Umowy może zostać opóźniona wyłącznie przez okres trwania Siły Wyższej.
 2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej każda ze stron Umowy będzie miała prawo anulowania Zamówienia w części lub całości, w odniesieniu do dostaw, które będą miały miejsce w przedmiotowym okresie. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zaistnieniu okoliczności siły wyższej.

§10 INFORMACJE ZASTRZEŻONE. POUFNOŚĆ

 1. Wszystkie informacje: (a) otrzymane przez Dostawcę z uwagi na zawarcie Umowy ze Spółką lub opracowane przez Dostawcę dla Spółki na mocy Umowy, jak również wskazane w Umowie, (b) dotyczące Spółki, działalności Spółki, a także osób trzecich pozostających ze Spółką w jakichkolwiek stosunkach prawnych czy faktycznych, nabyte przez Dostawcę w okresie obowiązywania Umowy bądź w związku z jej wykonaniem lub wykonywaniem, (c) dotyczące Spółki definiowane w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jako tajemnica przedsiębiorstwa, choćby Spółka nie podjęła względem Dostawcy działania celem zachowania ich poufności, (d) definiowane w zgodzie z postanowieniami OWZ i stosownych przepisów wskazanych tam przepisów prawa jako Informacje Poufne, będą traktowane przez Strony jako „Informacje Zastrzeżone”.
 2. Dostawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia wszelkich informacji otrzymanych od Spółki, w szczególności nośników zawierających Informacje Zastrzeżone, nieujawniania Informacji Zastrzeżonych osobom trzecim i ponosi pełną odpowiedzialność w razie ich ujawnienia, na zasadach opisanych Umową, OWZ i przepisami prawa.
 3. Dostawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji przekazanych przez Spółkę, w szczególności Informacji Zastrzeżonych w jakimkolwiek innym celu niż wykonanie bądź wykonywanie Umowy, chyba że Spółka wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności uprzednią zgodę na ich szersze wykorzystanie (w zakresie, w jakim Spółka zdoła skutecznie takiej zgody udzielić).
 4. Materiały i informacje otrzymane przez Dostawcę, bądź w jakikolwiek sposób wytworzone przez Dostawcę w trakcie wykonania lub wykonywania Umowy bądź w związku z jej wykonaniem lub wykonywaniem, w tym w szczególności wszelkie nośniki zawierające Informacje Zastrzeżone zostaną zwrócone do Spółki po zakończeniu wykonywania Umowy, chyba że Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustalą inny sposób postępowania z takimi informacjami.
 5. Postanowienia powyższe stosuje się wprost względem podwykonawcy zatrudnionego przez Dostawcę w zgodzie z Umową, choćby jego zatrudnienie nastąpiło za zgodą Spółki. Za wykonanie tych obowiązków przez podwykonawcę względem Spółki odpowiedzialność ponosi także Dostawca.
 6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, Spółka może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr. ) za każdy przypadek naruszenia. Kary umowne podlegają sumowaniu. Zapłata kar umownych nie pozbawia Spółki prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Formę pisemną dla potrzeb OWZ uważa się za dochowaną także przy wykorzystaniu komunikacji poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją dostawy, w tym w szczególności odpowiedzialności za Produkty, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia, wad Towarów, kar umownych itp. będą rozpoznawane przez polski sąd powszechny ogólnie właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
 4. OWZ stanowią integralną część Zamówienia.
 5. W przypadku rozbieżności między treścią zamówienia, a jego załącznikami (w tym OWZ) pierwszeństwo uzyskują postanowienia (warunki) zamówienia.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a OWZ pierwszeństwo uzyskują postanowienia Zamówienia.
 7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia przez Dostawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z OWZ lub Zamówienia, Spółka, bez uszczerbku dla swoich innych uprawnień wynikających z OWZ lub Zamówienia lub z przepisów prawa, może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy w całości lub w części samodzielnie lub dowolnie wybranemu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Postanowienia OWZ wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Spółki.