Polityka Prywatności

Witamy na stronie: www.wajnert.pl – serwisu należącego do Wajnert Meble sp. z o.o. Jedną z funkcjonalności Serwisu jest sklep internetowy, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towaru/ów. Prezentowana Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania lub udostępniania danych osobowych, które podała Pani / Pan w trakcie korzystania z serwisu. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług i funkcjonalności serwisu oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o.  z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429627, REGON: 021935154, NIP: 9112006047 z kapitałem zakładowym: 5.348.400,00 zł (dalej jako: „Spółka”). Dane kontaktowe: tel.: 62 786 97 10, e-mail: info@wajnert.com.pl, chyba że wyraźnie zostanie wskazane inaczej.

2. Skąd mamy Pani / Pana dane osobowe?

Dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Pani /Pana,
 • od podmiotu, który zawarł z naszą Spółką umowę o świadczenie usług na Pani / Pana rzecz,
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z naszą Spółką, który udostępnił Pani / Panu dane osobowe na podstawie Pani / Pana   zgody,
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, branżowych baz danych: polskich producentów mebli, dostawców dla przemysłu drzewnego, dostawców dla branży meblarskiej, salonów meblowych, salonów drzwi, producentów drzwi i okuć w Polsce oraz wielu innych podobnych baz.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Spółka przetwarza dane, które podała lub pozostawiła Pani / Pan w ramach korzystania z serwisu www.wajnert.pl, w tym następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe w tym (imię i nazwisko lub nazwa, o ile prowadzi Pani / Pan działalność gospodarczą na własne imię),
 • dane telefoniczne w tym podane wcześniej przez Panią / Pana numery telefonów kontaktowych (stacjonarnych lub komórkowych),
 • dane adresowe pocztowe, e-mailowe,
 • dane lokalizacyjne, w tym dotyczące adresu zamieszkania / dostawy towarów
 • dane wymagane do identyfikacji oraz na potrzeby zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży towarów, usług w tym wystawienia faktur VAT, not, korekt,
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line,
 • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii,
 • dane potrzebne do przygotowania dla Pani / Pana najbardziej odpowiedniej oferty marketingowej i produktów (np. o wyrobach Spółki, z których korzystała Pani / Pan   wcześniej).

4. Do czego będziemy używać Pani / Pana danych osobowych?

Pani / Pana   dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • Korzystania z serwisu na podstawie Pani / Pana zainteresowania naszą ofertą
 • w celu realizacji działań wykonywanych na Pani / Pana żądanie,
 • w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku,
 • w celach marketingowych dla produktów i usług Spółki,
 • w celach informacyjnych tj. przekazywania Pani / Panu na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią / Pana zgody na otrzymywanie od Spółki Newsletter, informacji handlowej a oraz innych informacji drogą elektroniczną,
 • w celach kurtuazyjnych tj. wysyłania Pani / Panu życzeń okolicznościowych, w tym urodzinowych i imieninowych, prezentów,
 • w celach organizacji pracy wewnątrz Spółki w formie bloków telefonicznych, tj. kontaktowania się Panią / Panem indywidualnie i bezpośrednio,
 • w celach analitycznych, np. w celu doboru usług do Pani / Pana potrzeb; optymalizacji produktów lub usług na podstawie zgłaszanych uwag, Pani / Pana zainteresowania, w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych Spółki do sprawniejszego zarządzania danymi,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • w celu oferowania Pani / Panu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni),
 • jeżeli wyrazi Pani / Pan taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Pani / Pan  zgodzą, będziemy przetwarzać dane: w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe, rodzajowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe i opiniotwórcze (wywiady osobiste).

5. Czy ma Pani / Pan obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych, następuje w celu wykonania umowy ze Spółką (kupno, sprzedaż, współpraca) podanie przez Panią / Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, szczególnie w przypadku płatności za towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta, a wszystkie zakupy w Spółce będą realizowane w formie przedpłat za otrzymanie towaru lub usługi. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

6. Jak może Pani / Pan cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili można cofnąć każdą zgodę udzieloną Spółce w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane dane kontaktowe administratora danych. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do wiadomości Spółki. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani / Pana danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych przez Spółkę jest legalne.

7. Jak skontaktować się z naszym administratorem bezpieczeństwa informacji?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu: 62 59 96 716 lub e-mailowo, pod adresem dane.osobowe@wajnert.com.pl

8. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy ze Spółką,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (np. wystawienie faktury),
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 • wyrażona przez Panią / Pana zgoda.

9. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Pani / Pana dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz np. (firmy windykacyjne, transportowe, przesyłkowe, prawnicze, informatyczne), z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

10. Gdzie przechowywane są dane?

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

11. Co może Pani / Pan robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Ma Pani / Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Pani / Pana żądanie Spółka może przenieść dane do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Pani / Pana   danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Spółki może Pani / Pan wnieść sprzeciw.

12. Do kiedy będziemy przechowywać Pani / Pana dane?

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa ze Spółką lub umowy zawartej przez inny podmiot na Pani / Pana rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.

Jeśli Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody.

Jeśli Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią / Pana   sprzeciwu.

13. Gdzie może Pani / Pan   wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę?

Obecnie takie skargi kierować należy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Pani / Pana   dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Pani / Pana   skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią / Pana   wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, Google Analytics oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

15. Zabezpieczenie danych

Oświadczamy, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami prawa, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Serwis internetowy www.wajnert.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. Rekomendujemy Pani / Panu zapoznanie się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

16. Kontakt z Administratorem

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres dane.osobowe@wajnert.com.pl

17. Zmiany Polityki Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Spółka jako administrator powiadomi w sposób elektroniczny. Pragniemy poinformować, że korzystając z naszego serwisu, akceptuje Pani / Pan zasad przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności i każde odwiedziny naszej strony internetowej są utożsamiane z akceptacją zasad zawartych w jej treści. Dlatego zachęcamy do odwiedzenia tej strony zawsze, kiedy przekazuje Pani / Pan nam swoje dane osobowe, tak aby zapoznać się z najnowszą wersją obowiązującej Polityki Prywatności.