Nadal możesz kupić nasze meble stacjonarnie! Wybrane salony meblowe działają zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i pozostają otwarte, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: 535 798 752. Zapraszamy do salonu firmowego w Międzyborzu.

SPIS TREŚCI:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. RODZAJE ORAZ ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY
INTERNETOWEJ
IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I PUBLIKOWANIA
INFORMACJI
V. POLITYKA CENOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ
VII. ROZWIĄZANIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ  

www.wajnert.pl 

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. DEFINICJE 
 1. RODZAJE ORAZ ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I PUBLIKOWANIA INFORMACJI 
 1. POLITYKA CENOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ 
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627, zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.  
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.wajnert.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.  
 1. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej jest usługą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczoną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.  
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.  
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  
 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej.  
 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  
 1. DEFINICJE 

Określenia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile  
z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:  

 1. WAJNERT MEBLE lub Usługodawca – Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627. 
 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) – Wajnert Meble, inaczej zwana także Usługodawcą, będąca właścicielem Strony internetowej, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.  
 1. Salon Meblowy (dystrybutor) – salon meblowy będący partnerem handlowym WAJNERT MEBLE, prowadzący sprzedaż mebli WAJNERT MEBLE. 
 1. Formularz Kontaktowy wniosek, inaczej zwany także formularzem adresowym lub formularzem rejestracyjnym, udostępniony w formie elektronicznej, zawierający dane osobowe Użytkownika oraz jego zgodę na ich przetwarzanie przez Wajnert Meble.  
 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny.  
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które się do niego odwołują.  
 1. Schowek – zakładka dostępna na Stronie internetowej Usługodawcy, w której możliwe jest przechowywanie informacji o wybranych produktach Usługodawcy. 
 1. Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą wajnert.pl dostępna pod adresem internetowym www.wajnert.pl prowadzona przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usługi.  
 1. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 
 1. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę wobec Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  
 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 1. Użytkownik – podmiot spełniający warunki Regulaminu i korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.  
 1. RODZAJE ORAZ ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ 
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej Usługi, w szczególności polegające na:  
 1. nieodpłatnym publikowaniu informacji o meblach lub innych produktach marki WAJNERT; 
 1. bezpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (w szczególności informacji, zdjęć, danych) zamieszczanych na Stronie internetowej, udostępnianych przez Usługodawcę; 
 1. korzystaniu z Formularza Kontaktowego; 
 1. korzystaniu ze Schowka; 
 1. korzystaniu z Newslettera (przy czym szczegółowe zasady dotyczące korzystania z Newslettera określa załącznik pod nazwą: „Regulamin Usługi Newsletter”), 
 1. korzystaniu z Katalogu (przy czym szczegółowe zasady dotyczące korzystania z Katalogu określa załącznik pod nazwą: „Regulamin Usługi Katalog”). 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I PUBLIKOWANIA INFORMACJI 
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
 1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet, 
 1. przeglądarka internetowa obsługująca technologie cookies; obowiązują aktualne wersje wymienionych przeglądarek:  
 • Desktop: Chrome 81.x, Safari 13.x, Edge 81.x, Firefox 76.x, 
 • Mobile: IOS Safari 13.x, Chrome for Android 81.x, Samsung Internet 11.x, 
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 1. Korzystanie ze Strony internetowej może być uzależnione się od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz od akceptacji plików cookies.  
 1. Użytkownik, niespełniający warunków technicznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie ma prawa dochodzić swych roszczeń z powodu problemów z korzystaniem ze Strony internetowej.  
 1. Z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.  
 1. Usługodawca dołoży starań, by Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły, przy czym Usługodawca zastrzega, iż w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, poprawienia ewentualnych błędów lub dokonania prac konserwacyjnych, jak również z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (tj. siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.). 
 1. Usługodawca dołoży starań, by w miarę możliwości technicznych poinformować Użytkowników o problemach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, o których mowa w pkt 5 powyżej, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu na Stronie internetowej.  
 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prawa, zasad współżycia społecznego, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, mających na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (tzn. Netykieta). 
 1. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać usług oferowanych przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami ani w sposób, który naruszałby uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. 
 1. Użytkownik nie ma prawa pobierać zawartości baz danych dostępnych na Stronie internetowej Usługodawcy w celu wtórnego ich wykorzystania do prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej lub innej działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.  
 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów dostępnych na Stronie internetowej wyłącznie na użytek własny.  
 1. Usługodawca niniejszym zastrzega, że wszelkie materiały udostępnione na Stronie Internetowej (w tym w szczególności zdjęcia, opisy, grafiki, dane), a niepochodzące od Użytkownika objęte są ochroną prawną wynikającą m.in. z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione. 
 1. W sytuacji, gdy do skorzystania z określonej Usługi Usługodawca wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązuje się wskazać prawidłowy adres 
  e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję elektroniczną.  
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym np. w postaci Newslettera lub Katalogu, od Usługodawcy lub podmiotów z nim powiązanych na wskazany przez niego adres e-mail, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola widniejącego przy treści takiego oświadczenia. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Szczegóły dotyczące wyrażania ww. zgody oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane zostały w treści Załączników do niniejszego Regulaminu.  
 1. Informacje publikowane przez Usługodawcę na Stronie internetowej są przez niego samodzielnie redagowane.  
 1. POLITYKA CENOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 
 1. Usługodawca niniejszym zastrzega, iż wszelkie treści zamieszczone na Stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący między Usługodawcą a Użytkownikiem. 
 1. Przedstawiona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.  
 1. Ceny zawarte na Stronie internetowej Usługodawcy oznaczone każdorazowo pod nazwą „cena katalogowa” są cenami rekomendowanymi. Pojęcie „ceny katalogowej” odwołuje się do ceny wskazanej w cenniku Usługodawcy zawierającego ceny sugerowane mebli Wajnert Meble / produktów marki Wajnert i udostępnianego Salonom Meblowym prowadzącym sprzedaż mebli Usługodawcy na terenie kraju lub za pośrednictwem sklepu internetowego. Każdy z Salonów Meblowych ma pełną dowolność w ustalaniu swoich cen, po których sprzedawane są ww. produkty, stąd Usługodawca sugeruje każdorazowe sprawdzenie ich w odpowiednich Salonach Meblowych. 
 1. Usługodawca wyjaśnia przy tym, iż ceny na Stronie internetowej oznaczone każdorazowo pod nazwą „cena katalogowa” mogą minimalnie różnić się od cen wskazanych w cenniku Usługodawcy, o którym mowa w pkt 3 powyżej, przy czym różnice te powstały w związku z zaokrągleniem na Stronie internetowej kwoty VAT do pełnego złotego. 
 1. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości fakt, iż aktualnie Usługodawca nie prowadzi sklepu internetowego ani bezpośredniej sprzedaży swoich produktów. Istnieje natomiast możliwość doboru produktów prezentowanych na Stronie internetowej i prezentowania ceny katalogowej.  
 1. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.  
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy świadczenia Usług ogranicza się do rzeczywiście poniesionych strat udowodnionych i udokumentowanych przez Użytkownika, z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans). 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, jak również za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji ze Strony internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych lub biznesowych, w tym za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz szkody wywołane działaniem czynników zewnętrznych lub innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy. 
 1. Usługodawca zobowiązuje się chronić Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa dokument „Polityka Prywatności” stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 1. Usługodawca może gromadzić adresy IP (numer interfejsu sieciowego) Użytkowników, które zapisywane są w logach systemowych Strony internetowej. Dane te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Stroną internetową, rozpoznawania lub rozwiązywania problemów związanych z pracą serwera, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych. 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ 
 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi. 
 1. Reklamacje dotyczące Usług dostępnych na Stronie internetowej mogą być zgłaszane przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby usługodawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@wajnert.com.pl.  
 1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dane identyfikujące Użytkownika, adres  
  e-mail Użytkownika składającego reklamację, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  
 1. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.  O rezultacie Użytkownik zostanie powiadomiony (w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał od Użytkownika reklamację) w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji. 
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ 
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej Usługodawcy lub w chwili skorzystania przez niego z przekierowania do tej Strony. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze Strony internetowej. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług, o których mowa w pkt 2 poniżej, podlega poniższym postanowieniom. 
 1. Okres na jaki Umowa z Usługodawcą zostaje zawarta: 
 1. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika; 
 1. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony; rozwiązanie przedmiotowej umowy następuje na zasadach określonych w załączniku pod nazwą „Regulamin Usługi Newsletter”. 
 1. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. W takim wypadku Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail. 
 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 
 1. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 
 1. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Strony internetowej lub do zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.  

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.  
 1. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez podanie komunikatu o zmianie Regulaminu na stronie głównej Strony internetowej. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na Stronie Internetowej lub z dniem wskazanym w treści komunikatu jeśli taki został wskazany. 
 1. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad i warunków Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  
 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.  
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby WAJNERT MEBLE.   
 1. Regulamin dostępny jest dla na stronie www.wajnert.pl
 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki, których wykaz widnieje poniżej.  

ZAŁACZNIKI: 

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1: „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” 
 1. ZAŁĄCZNIK NR 2: „POLITYKA PRYWATNOŚCI” 
 1. ZAŁĄCZNIK NR 3: „REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER” 
 1. ZAŁĄCZNIK NR 4: „REGULAMIN USŁUGI MATERIAŁY MARKETINGOWE” 

ZAŁĄCZNIK NR 1: „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” 

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony przedstawiciela spółki pod firmą: Wajnert Meble  
Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, KRS: 0000429627 (dalej jako: „Spółka”). Wyrażenie powyższej zgody umożliwi przedstawicielowi Spółki skontaktowanie się z Panią / Panem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz zaprezentowania oferowanych przez Spółkę produktów, usług lub promocji (dalej łącznie jako: „Informacja handlowa” w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu przez Spółkę. Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Spółka. Dane osobowe będę przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Niepodanie tych danych uniemożliwi skontaktowanie się z Panią / Panem. Przetwarzanie podanych danych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę, która może być w każdym czasie odwołana, przy czym zgłoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przez Spółkę przed sprzeciwem lub wycofaniem zgody. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Spółce możliwy jest pod adresem e-mail: dane.osobowe@wajnert.com.pl. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Spółki oraz podmioty zewnętrzne realizujące usługę na zlecenie Spółki. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z usługi i przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody lub ustalenia przez nas, że dane się zdezaktualizowały. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i przysługujące w związku z tym prawa opisane są w Polityce Prywatności Spółki. 

ZAŁĄCZNIK NR 2: „POLITYKA PRYWATNOŚCI” 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o.  
z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, KRS: 0000429627 (dalej jako: „Spółka”), tel.: 62 786 97 10, e-mail: info@wajnert.com.pl 

 1. Skąd mamy Pani / Pana   dane osobowe? 

Dane pozyskaliśmy: 

 • bezpośrednio od Pani / Pana  , 
 • od podmiotu, który zawarł z naszą Spółką umowę o świadczenie usług na Pani / Pana   rzecz, 
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z naszą Spółką, który udostępnił Pani / Panu  dane osobowe na podstawie Pani / Pana   zgody, 
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, branżowych baz danych: polskich producentów mebli, dostawców dla przemysłu drzewnego, dostawców dla branży meblarskiej, salonów meblowych, salonów drzwi, producentów drzwi i okuć w Polsce oraz wielu innych podobnych baz. 
 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Spółka przetwarza następujące kategorie danych: 

 • dane kontaktowe w tym (nazwa lub imię i nazwisko, o ile prowadzi Pani / Pan działalność gospodarczą na własne imię), 
 • dane telefoniczne w tym podane wcześniej przez Panią / Pana   numery telefonów kontaktowych (stacjonarnych lub komórkowych), 
 • dane adresowe pocztowe, e-mailowe, 
 • dane wymagane do identyfikacji oraz na potrzeby zawarcia umowy, sprzedaży towarów, usług w tym wystawienia faktur VAT, not, korekt, 
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line, 
 • dane potrzebne do przygotowania dla Pani / Pana   najbardziej odpowiedniej oferty marketingowej i produktów (np. o wyrobach Spółki, z których korzystała Pani / Pan   wcześniej). 
 1. Do czego będziemy używać Pani / Pana   danych osobowych? 

Pani / Pana   dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów: 

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Pani / Pana   żądanie, 
 • w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana   rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot, 
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku, 
 • w celu założenia i administrowania Pani / Pana konta B2B w systemie informatycznym ERP w zakładce „obsługa B2B” Spółki, 
 • w celach marketingowych dla produktów i usług Spółki, 
 • w celach informacyjnych tj. przekazywania Pani / Panu na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią / Pana zgody na otrzymywanie od Spółki Newslettera oraz innych informacji drogą elektroniczną, 
 • w celach kurtuazyjnych tj. wysyłania Pani / Panu życzeń okolicznościowych w tym urodzinowych i imieninowych, prezentów, 
 • w celach organizacji pracy wewnątrz Spółki w formie bloków telefonicznych, tj. kontaktowania się Panią / Panem indywidualnie i bezpośrednio, 
 • w celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych Spółki do sprawniejszego zarządzania danymi, 
 • jeżeli wyrazi Pani / Pan taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Pani / Pan  zgodzą, będziemy przetwarzać dane: w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe, rodzajowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe i opiniotwórcze (wywiady osobiste). 
 1. Czy ma Pani / Pan obowiązek podać dane osobowe? 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych, następuje w celu wykonania umowy ze Spółką (kupno, sprzedaż, współpraca) podanie przez Panią / Pana   danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, szczególnie w przypadku płatności za towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta, a wszystkie zakupy w Spółce będą realizowane w formie przedpłat za otrzymanie towaru lub usługi. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. 

 1. Jak może Pani / Pan cofnąć zgodę? 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili można cofnąć każdą zgodę udzieloną Spółce w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane dane kontaktowe administratora danych. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do wiadomości Spółki. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani / Pana danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych przez Spółkę jest legalne. 

 1. Jak skontaktować się z naszym administratorem bezpieczeństwa informacji? 

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu: 62 59 96 716 lub e-mailowo, pod adresem dane.osobowe@wajnert.com.pl 

 1. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe? 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności: 

 • zawarcie i wykonanie umowy ze Spółką, 
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (np. wystawienie faktury), 
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot), 
 • wyrażona przez Panią / Pana zgoda. 
 1. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy? 

Pani / Pana dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz np. (firmy windykacyjne, transportowe, przesyłkowe, prawnicze, informatyczne). 

 1. Co może Pani / Pan robić z przekazanymi nam danymi osobowymi? 

Ma Pani / Pan   prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Pani / Pana żądanie Spółka może przenieść dane do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Pani / Pana   danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Spółki może Pani / Pan   wnieść sprzeciw. 

 1. Do kiedy będziemy przechowywać Pani / Pana dane? 
 • Pani / Pana   dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa ze Spółką lub umowy zawartej przez inny podmiot na Pani / Pana   rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki. 
 • Jeśli Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. 
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody. 
 • Jeśli Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana   rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. 
 • Jeśli Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią / Pana   sprzeciwu. 
 1. Gdzie może Pani / Pan   wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę? 

Obecnie takie skargi kierować należy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych? 

Pani / Pana   dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Pani / Pana   skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią / Pana   wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, Google Analytics oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych). 

 1. Kontakt z Administratorem 

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres dane.osobowe@wajnert.com.pl 

 1. Zmiany Polityki Prywatności 

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Spółka jako administrator powiadomi wysyłając wiadomość e-mailowa. 

ZAŁĄCZNIK NR 3: „REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER” 

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. PRZEDMIOT USŁUGI 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA 
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA Z USŁUGI 
 1. CZAS TRWANIA USŁUGI 
 1. DANE OSOBOWE 
 1. REKLAMACJE 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Operatorem usługi jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627 (dalej jako „Operator Usługi”).  
 1. Niniejszy regulamin usługi Newsletter (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (dalej jako: „Usługa” lub „Usługa Newsletter”) przez Operatora Usługi. 
 1. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), w tym posiadanie standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej. 
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
 1. PRZEDMIOT USŁUGI 
 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje marketingowe marki WAJNERT, w tym informacje dotyczące oferty Operatora Usługi, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Operatora Usługi. 
 1. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter z Operatorem Usługi, podaje w formularzu rejestracyjnym swoje dane, tj.: adres e-mail, w celu otrzymania wiadomości, o których mowa w powyższych postanowieniach Regulaminu. 
 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. 
 1. Newsletter jest wysyłany do Użytkownika nie częściej niż 4 razy w miesiącu. 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA 
 1. Korzystać z Usługi może każda osoba (dalej jako: „Użytkownik”), która na stronie internetowej w domenie wajnert.pl, w części dotyczącej Newsletter złoży zamówienie na Usługę na zasadach opisanych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu. 
 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna. Operator Usługi zastrzega, iż jakiekolwiek opłaty naliczane niezależnie od Operatora Usługi, przez inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z Internetu przez Użytkownika obciążają Użytkownika. 
 1. Użytkownik korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych. 
 1. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w ww. przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny w przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić mogą naruszenie przepisów prawa. 
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA Z USŁUGI 
 1. Złożenie zamówienia na Usługę wymaga wykonania następujących czynności: 
 • podanie na stronie internetowej Operatora Usługi wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym, 
 • wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji w postaci Newsletterów, na warunkach określonych Regulaminem, 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Usługi, 
 • potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę Newsletter poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w liście elektronicznym przesłanym przez system rejestrujący na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 
 1. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej, adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi. 
 1. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy Operatorem Usługi a Użytkownikiem na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu. 
 1. Użytkownik może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi.  
 1. Z chwilą rezygnacji następuje usunięcie wskazanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail z listy adresów e-mail Usługi. 
 1. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa niniejszym rozdziale Regulaminu. 
 1. CZAS TRWANIA USŁUGI  
 1. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter, a wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. 
 1. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z Usługi Newsletter (tj. rezygnuje z Usługi) poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: bok@wajnert.com.pl. 
 1. Operator usługi ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. W takim wypadku Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail. 
 1. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu  
  e-mail podanego przez Użytkownika. 
 1. DANE OSOBOWE 
 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi Newsletter. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w zakładce [Polityka Prywatności].  
 1. REKLAMACJE 
 1. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać na adres mailowy: bok@wajnert.com.pl. 
 1. W reklamacji należy podać dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz szczegółowy opis na czym polega problem w Usłudze Newsletter oraz jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia przedmiotowej reklamacji. 
 1. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
 1. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu.  
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy czym nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania Newslettera do Użytkowników. 
 1. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Użytkownika, o ile w terminie, o którym mowa w pkt 6 powyżej, Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.  
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020. 

ZAŁĄCZNIK NR 4: „REGULAMIN USŁUGI KATALOG” 

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. PRZEDMIOT USŁUGI 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA 
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA Z USŁUGI 
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY 
 1. DANE OSOBOWE 
 1. REKLAMACJE 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Operatorem usługi jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627 (dalej jako „Operator Usługi”).  
 1. Niniejszy regulamin usługi (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi opisanej w rozdziale II pkt 2 niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Usługa”). 
 1. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet, w tym posiadanie standardowego systemu operacyjnego i standardowej przeglądarki internetowej oraz –  
  w przypadku zamówienia Katalogu w formie papierowej za pośrednictwem tradycyjnej poczty – posiadanie i wskazanie danych wymaganych w treści formularza adresowego. 
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
 1. PRZEDMIOT USŁUGI 
 1. Katalog stanowi broszurę dostępną w formie papierowej lub elektronicznej wydawaną periodycznie przez Operatora Usługi, zawierającą informacje marketingowe oraz promocyjne marki WAJNERT, w tym informacje o produktach dostępnych w danym okresie (dalej jako: „Katalog”). Okres katalogowy (tj. dany rok kalendarzowy) wskazany jest na stronie tytułowej (okładce) każdego z Katalogów, w którym to okresie zachowują ważność informacje prezentowane w danym Katalogu. 
 1. Usługa polegać może na: udostępnianiu przez Operatora Usługi Katalogu produktów marki WAJNERT w formie online z możliwością jego obejrzenia lub pobrania, bez konieczności podawania swoich danych osobowych (Usługa nr I) lub przesyłaniu przez Operatora Usługi Katalogu w formie papierowej za pośrednictwem tradycyjnej poczty, po wypełnieniu formularza adresowego przez osobę zainteresowaną skorzystaniem z Usługi (Usługa nr II). 
 1. Tam, gdzie to możliwe na potrzeby niniejszego Regulaminu Usługa nr I i Usługa nr II łącznie zwane są Usługą. 
 1. Użytkownik korzysta z Usługi nr I bez podawania danych osobowych. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi nr II z Operatorem Usługi, Użytkownik podaje w formularzu adresowym dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. 
 1. Realizacja świadczenia Usługi nr II następuje poprzez jednorazowe wysłanie Katalogu pod wskazany adres pocztowy. 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA 
 1. Zrealizować Usługę może każda osoba (dalej jako: „Użytkownik”), która na stronie internetowej w domenie wajnert.pl, w części dotyczącej Katalogu, skorzysta z Usługi nr I (oglądając lub pobierając Katalog w wersji on-line) lub Usługi nr II (zamawiając Katalog pod adres wskazany w formularzu adresowym). 
 1. Usługa jest bezpłatna. Operator Usługi zastrzega, iż jakiekolwiek opłaty naliczane niezależnie od Operatora Usługi, przez inne osoby w związku z otrzymywaniem Katalogu lub korzystaniem z Internetu przez Użytkownika obciążają Użytkownika. 
 1. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych. 
 1. Poszczególne Katalogi wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w ww. przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny w przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić mogą naruszenie przepisów prawa. 
 1. Informacje handlowe o produktach zamieszczone w Katalogu, jak też sam Katalog nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 1. Katalog może być okresowo niedostępny w wersji papierowej lub on-line, z powodu prac konserwacyjnych, aktualizacji oprogramowania lub z innych przyczyn technicznych. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Katalogu. 
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA Z USŁUGI 
 1. Złożenie zamówienia na Usługę nr II wymaga wykonania następujących czynności: 
 • podanie na stronie internetowej Operatora Usługi wymaganych danych w formularzu adresowym, 
 • wyrażenie zgody na przesłanie pocztą tradycyjną Katalogu w formie papierowej, na warunkach określonych Regulaminem, 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Usługi, 
 1. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy Operatorem Usługi a Użytkownikiem na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu. 
 1. ROZWIAZANIE UMOWY 
 1. Świadczenie ma charakter jednorazowy. 
 1. Umowa o świadczenie Usługi nr I ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze strony internetowej Operatora Usługi. Umowa o świadczenie Usługi nr II ulega rozwiązaniu w chwili spełnienia świadczenia przez Operatora Usługi, tj. przesłania Katalogu, przy czym Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi Katalogu z przyczyn od niego niezależnych, w tym z powodu działań lub zaniechań operatora pocztowego lub innych podmiotów trzecich.  
 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi, a wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. 
 1. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z Usługi nr II poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: […] lub poprzez […]. 
 1. Operator Usługi ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. 
 1. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu  
  e-mail podanego przez Użytkownika w ramach Usługi nr II. 
 1. DANE OSOBOWE 
 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w zakładce [Polityka Prywatności].  
 1. REKLAMACJE 
 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy składać na adres mailowy: bok@wajnert.com.pl. 
 1. W reklamacji należy podać dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz szczegółowy opis, na czym polega problem w Usłudze oraz jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia przedmiotowej reklamacji. 
 1. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
 1. Operator Usługi powiadomi o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Operatora Usługi. 
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w komunikacie, przy czym nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia komunikatu. 
 1. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Użytkownika.  
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020.