Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sklepu internetowego

Szanowni Państwo. Do złożenia zamówienia na towary za pośrednictwem sklepu internetowego niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sprzedaży salonu meblowego, do którego kierowany jest koszyk z Państwa zamówieniem. Regulamin Sprzedaży znajduje się w karcie szczegółowego opisu salonu meblowego realizującego Państwa zamówienie. Regulamin Sprzedaży dostępny jest również przed sfinalizowaniem zamówienia bezpośrednio w zakładce „koszyk„.

Spis treści Regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaje oraz zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu
 4. Warunki korzystania z Serwisu i publikowania informacji
 5. Polityka cenowa
 6. Postępowanie reklamacyjne w ramach Serwisu
 7. Rozwiązanie umowy z Usługodawcą
 8. Postanowienia końcowe oraz załączniki

I. Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627, zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”.  
 2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.wajnert.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.
 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez: adres poczty elektronicznej: bok@wajnert.com.pl oraz formularze kontaktowe udostępniane w serwisie oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 62 59 96 740.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz za pośrednictwem profilu społecznościowego, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego, prawa i obowiązki Usługodawcy i użytkowników. 
 5. Umożliwienie korzystania ze Strony Internetowej jest usługą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczoną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.  
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.  
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej.  
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

II. Definicje 

Określenia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile  z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:  

 1. WAJNERT MEBLE lub Usługodawca – Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627. 
 2. Administrator Danych Osobowych (ADO) – Wajnert Meble, inaczej zwana także Usługodawcą, będąca właścicielem Strony internetowej, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych użytkowników.  
 3. Dystrybutor – salon meblowy będący partnerem handlowym Usługodawcy, prowadzący sprzedaż mebli WAJNERT MEBLE.
 4. Formularz Kontaktowy – wniosek, inaczej zwany także formularzem adresowym lub formularzem rejestracyjnym, udostępniony w formie elektronicznej, zawierający dane osobowe użytkownika oraz jego zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Klient – osoba fizyczna będąca lub niebędąca Konsumentem lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.
 8. Profil Społecznościowy – wydzielona część portalu społecznościowego dedykowana Usługodawcy i przez niego zarządzana, dostępna na stronie internetowej danego portalu społecznościowego, w szczególności Facebook, Instagram lub na innych stronach prowadzonych przez tzw. portale społecznościowe.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, które się do niego odwołują.  
 11. Sprzedawca – salon meblowy (Dystrybutor), który zawarł ramową umowę współpracy z WAJNERT MEBLE w zakresie zamówień za pośrednictwem serwisu www.wajnert.pl, będący strony umowy sprzedaży zawartej na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży konkretnego Sprzedawcy.
 12. Strona Internetowa lub Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod nazwą wajnert.pl, znajdująca się w sieci Internet pod adresem: www.wajnert.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis.
 13. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu towaru.
 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 
 15. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę wobec użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 16. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).
 17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze zm.).
 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).  
 19. Użytkownik – podmiot spełniający warunki Regulaminu i korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.  

III. Rodzaje oraz zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi, w szczególności polegające na:

 1. prowadzeniu Sklepu Internetowego pod adresem www.wajnert.pl (przy czym zasady dotyczące korzystania z tej Usługi określa załącznik pod nazwą: „Regulamin Sklepu Internetowego”),
 2. nieodpłatnym publikowaniu informacji o meblach lub innych produktach marki Wajnert; 
 3. bezpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (w szczególności informacji, zdjęć, danych) zamieszczanych na Stronie Internetowej, udostępnianych przez Usługodawcę; 
 4. korzystaniu z Formularza Kontaktowego;  
 5. korzystaniu z Newslettera (przy czym zasady dotyczące korzystania z Newslettera określa załącznik pod nazwą: „Regulamin Usługi Newsletter”), 
 6. korzystaniu z Katalogu (przy czym zasady dotyczące korzystania z Katalogu określa załącznik pod nazwą: „Regulamin Usługi Katalog”). 

IV. Warunki korzystania ze Strony Internetowej i publikowania informacji 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  • urządzenie mające dostęp do sieci Internet, 
  • przeglądarka internetowa obsługująca technologie cookies; obowiązują aktualne wersje wymienionych przeglądarek:  
   • Desktop: Chrome 81.x, Safari 13.x, Edge 81.x, Firefox 76.x, 
   • Mobile: IOS Safari 13.x, Chrome for Android 81.x, Samsung Internet 11.x, 
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej może być uzależnione się od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz od akceptacji plików cookies. 

3. Użytkownik, niespełniający warunków technicznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie ma prawa dochodzić swych roszczeń z powodu problemów z korzystaniem ze Strony Internetowej.  

4. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.  

5. Usługodawca dołoży starań, by Strona Internetowa funkcjonowała w sposób ciągły, przy czym Usługodawca zastrzega, iż w funkcjonowaniu Strony Internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, poprawienia ewentualnych błędów lub dokonania prac konserwacyjnych, jak również z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (tj. siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.). 

6. Usługodawca dołoży starań, by w miarę możliwości technicznych poinformować Użytkowników o problemach związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej, o których mowa w pkt 5 powyżej, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu na Stronie internetowej.  

7. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prawa, zasad współżycia społecznego, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, mających na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (tzn. Netykieta). 

8. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Usług oferowanych przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami ani w sposób, który naruszałby uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. 

9. Użytkownik nie ma prawa pobierać zawartości baz danych dostępnych na Stronie Internetowej Usługodawcy w celu wtórnego ich wykorzystania do prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej lub innej działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.  

10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów dostępnych na Stronie Internetowej wyłącznie na użytek własny.  

11. Usługodawca niniejszym zastrzega, że wszelkie materiały udostępnione na Stronie Internetowej (w tym w szczególności zdjęcia, opisy, grafiki, dane), a niepochodzące od Użytkownika objęte są ochroną prawną wynikającą m.in. z przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie lub wszelkie inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej, wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione. 

12. W sytuacji, gdy do skorzystania z określonej Usługi Usługodawca wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązuje się wskazać prawidłowy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję elektroniczną.  

13. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym np. w postaci Newslettera lub Katalogu, od Usługodawcy lub podmiotów z nim powiązanych na wskazany przez niego adres e-mail, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola widniejącego przy treści takiego oświadczenia. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Szczegóły dotyczące wyrażania ww. zgody oraz dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane zostały w treści Załączników do niniejszego Regulaminu.  

14. Informacje publikowane przez Usługodawcę na Stronie internetowej są przez niego samodzielnie redagowane.  

V. Polityka cenowa

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Internetowego towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 3. Ceny widniejące na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Ceny towarów wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), opublikowane w Serwisie Usługodawcy nie uwzględniają kosztów dostawy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Usługodawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które może być przeznaczona ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Zastrzega się możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też zastrzega się prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. Informacje o wszelkich odstępstwach w stosunku do zasady powszechności zostaną opublikowane na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu Internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep Internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 10. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu sprzedaży.
 11. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.  
 12. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy świadczenia Usług ogranicza się do rzeczywiście poniesionych strat udowodnionych i udokumentowanych przez Użytkownika, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, jak również za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji ze Strony Internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych lub biznesowych, w tym za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz szkody wywołane działaniem czynników zewnętrznych lub innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 14. Usługodawca zobowiązuje się chronić Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa dokument „Polityka Prywatności”. 
 15. Usługodawca może gromadzić adresy IP (numer interfejsu sieciowego) Użytkowników, które zapisywane są w logach systemowych Strony Internetowej. Dane te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Stroną Internetową, rozpoznawania lub rozwiązywania problemów związanych z pracą serwera, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych. 
 16. W przypadku ogłoszenia promocji lub wyprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się podawać oprócz aktualnej ceny także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę.

VI. Postępowanie reklamacyjne w ramach Serwisu

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi. 
 2. Reklamacje dotyczące Usług dostępnych na Stronie Internetowej mogą być zgłaszane przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@wajnert.com.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dane identyfikujące Użytkownika, adres  e-mail Użytkownika składającego reklamację, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  
 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.  O rezultacie Użytkownik zostanie powiadomiony (w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał od Użytkownika reklamację) w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszonej przez Użytkownika reklamacji. 

VII. Rozwiązanie umowy z Usługodawcą

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu Strony Internetowej Usługodawcy lub w chwili skorzystania przez niego z przekierowania do tej Strony Internetowej. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze Strony Internetowej. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług, o których mowa w pkt 2 poniżej, podlega odrębnym postanowieniom. 
 2. Okres na jaki z Usługodawcą zostaje zawarta: 

a) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika; 

b) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony; rozwiązanie przedmiotowej umowy następuje na zasadach określonych w załączniku pod nazwą „Regulamin Usługi Newsletter”. 

c) umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowej zostaje zawarta na odrębnych warunkach, szczegółowo określonych w Regulaminie Sprzedaży.

 • Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. W takim wypadku Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail. 
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 
 • Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Strony internetowej lub do zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.  

VIII. Postanowienia końcowe oraz załączniki

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem jedno dniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług (w szczególności zmiana zakresu Usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad i warunków Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  
 4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.   
 6. Regulamin dostępny jest dla na stronie www.wajnert.pl
 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki, których wykaz widnieje poniżej.   

ZAŁĄCZNIKI: