§ 1
Definicje pojęć

Do Regulaminu wprowadza się następujące definicje pojęć:

 1. Cena Towaru – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT), opublikowana w Serwisie Usługodawcy. Cena Towaru wyrażona jest w polskich złotych, zawiera podatek VAT oraz ma wliczoną opłatę KGO (w przypadkach wymaganych przepisami prawa). Cena nie obejmuje dodatkowych usług w tym kosztów montażu ani kosztów Dostawy Końcowej.
 2. Cena Końcowa – stanowi Cenę Towaru wraz z: kosztami dostawy Towaru.
 3. Dostawa Końcowa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, na wskazany w Zamówieniu adres, określonego w Zamówieniu Towaru. W ramach Dostawy Końcowej Klient wybiera: usługę dostawy Towaru pod wskazany adres.
 4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania, która dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym Usługodawcy.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Operator Płatności – spółka pod firmą: PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pełniąca funkcję tzw. bramki płatniczej.
 7. Informacja o Planowanej Dostawie Zamówienia – informacja telefoniczna (tj. połączenie telefoniczne bądź wiadomość tekstowa sms) lub informacja mailowa, w której Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o planowanym terminie Dostawy Końcowej Towaru:
 8. przekazywana nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed terminem Dostawy Końcowej oraz
 9. przekazywana nie później niż na 24 godziny przed terminem Dostawy Końcowej.
 10. Powiadomienie o Realizacji Zamówienia – wiadomość elektroniczna, potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, zawierająca informacje dotyczące Zamówienia, takie jak: data Zamówienia, status płatności, adres dostawy, dane do faktury (jeśli jest wymagana), adres e-mail i telefon kontaktowy Klienta, informacje dotyczące wartości Zamówienia z podziałem na koszt Towaru oraz koszt Dostawy Końcowej, jak również szczegółowe dane dotyczące identyfikujące Sprzedawcy (w tym: firma, adres siedziby, adres e-mail lub numer telefonu, pod którym Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą) – automatycznie generowana i wysyłana elektronicznie przez Usługodawcę na adres e-mail Klienta.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Serwis – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem: www.wajnert.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis.
 14. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu Towaru.
 15. Sprzedawca – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Usługodawcą ramową umowę współpracy w zakresie zamówień za pośrednictwem serwisu  www.wajnert.pl (dalej „Ramowa umowa”). Pełne dane Sprzedawcy wskazywane są w trakcie realizacji zamówienia tj. w Koszyku na etapie „3 – Płatność i Dostawa”. Pełny wykaz potencjalnych Sprzedawców dostępny jest na stronie pod adresem: https://www.wajnert.pl/wp-content/uploads/2021/10/baza-danych-sprzedawcow.pdf. Do zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem, konkretny Sprzedawca zostaje wytypowany na podstawie adresu wskazanego przez Klienta.
 16. Towary – produkty oferowane przez Usługodawcę w celu ich sprzedaży Klientowi przez Sprzedawcę. Aktualna oferta Towarów prezentowana jest w Sklepie Internetowym.
 17. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 18. Usługodawca – spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu, ul. Kolejowa 67, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429627, REGON: 021935154, NIP: 9112006047, współpracująca ze Sprzedawcą.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym.

§ 2
Składanie Zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Usługodawcy przez 7 dni w tygodniu całodobowo, z wyjątkiem przerw technicznych i lub innych zdarzeń siły wyższej uniemożliwiających korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 2. Klient kompletuje Zamówienie wybierając Towar/-y, którym/-i jest zainteresowany oraz dodaje do „koszyka”. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie danych dotyczących wybranego Towaru oraz danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. Za Zamówienie Klient płaci Cenę Końcową stanowiącą Cenę Towaru wraz z kosztami Dostawy Końcowej.
 4. Zamówienie uznaje się za prawidłowo złożone z chwilą dokonania zapłaty Ceny Końcowej u Operatora Płatności przez Klienta. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 5. Z chwilą dokonania zapłaty Ceny Końcowej przez Klienta u Operatora Płatności zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą wiążąca obie strony transakcji.
 6. Sprzedawca realizuje Zamówienia na Towary złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Serwisu Usługodawcy.
 7. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową przez Usługodawcę w terminie 1 dnia od dnia prawidłowego dokonania płatności, poprzez wysłanie do Klienta Powiadomienia o Realizacji Zamówienia. Złożenie Zamówienia oznacza zgodę na kontakt telefoniczny i otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji Umowy Sprzedaży. 
 8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu i doręcza go Klientowi w chwili realizacji Dostawy Końcowej.

 § 3
Sposoby płatności

 1. W Sklepie Internetowym oferowane są Klientowi następujące sposoby płatności: metoda płatności on-line poprzez szybki przelew internetowy lub kartę płatniczą. Umożliwia również przesunięcie terminu płatności za nabyte produkty nawet do 30 dni bez dodatkowych kosztów.
 2. Usługę szybkich płatności (etransfer) obsługuje Operator Płatności. Wszelkie reklamacje dotyczące szybkich płatności elektronicznych Klient może składać bezpośrednio Operatora Płatności.
 3. Sprzedawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy Sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy Sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4
Dostawa i realizacja Zamówienia

 1. Klient może wybrać sposób Dostawy Końcowej i odpowiednio go opłacić. W ramach Dostawy Końcowej Klient wybiera: (I) usługę dostawy Towaru pod wskazany adres.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest  wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wyboru formy Dostawy Końcowej, koszty usługi mogą zależeć od gabarytów i ilości zamówionego Towaru. O kosztach i formach Dostawy Końcowej Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia. Informacje podane są w „koszyku”.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania Dostawy Końcowej do Klienta w terminie wskazanym w Zamówieniu.
 5. Sprzedawca mocą niniejszego Regulaminu zobowiązuję się zapewnić, by wraz z Dostawą Końcową Towarów, zostały doręczone Klientowi stosowne dokumenty..
 6. Realizacja Dostawy Końcowej następuje po przekazaniu Klientowi przez Sprzedawcę Informacji o Planowanej Dostawie Zamówienia, zdefiniowanej w § 1 pkt 7 Regulaminu.
 7. W przypadku nieudanej próby zrealizowania Dostawy Końcowej do Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się podjąć co najmniej 2 kolejne próby kontaktu z Klientem dzwoniąc pod numer telefonu wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w Dostawie Końcowej lub niedostarczenie Towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 9. W przypadku niezrealizowania Dostawy Końcowej z winy Klienta (w szczególności chodzi o przypadki takie jak: błędny lub niedokładny adres / brak kontaktu z Klientem / błędny numer telefonu) Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca prześle Klientowi  na adres poczty elektronicznej  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Przed odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca podejmie jeszcze jedną próbę kontaktu z Klientem wysyłając wiadomość mailową na adres mailowy wskazany w Zamówieniu lub dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 10. W przypadku wystąpienia warunków opisanych w pkt. 9 powyżej, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość opłaconego Zamówienia tą samą drogą jaką Klient opłacił Zamówienie.

 § 5
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej i procedura składania reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za dostarczenie Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy przez okres dwóch lat od dnia wydania rzeczy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku wady Towaru Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
  • złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.  Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru. Kupujący nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić jeżeli wada nie jest istotna.
 4. Jeżeli Konsument żąda wymiany Towaru lub usunięcia wad albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży lub wad rzeczy sprzedanej należy zgłaszać w formie: elektronicznej.
 6. Reklamacja zakupionego Towaru odbywa się poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego zamieszczonego pod adresem https://www.wajnert.pl/wp-content/uploads/2021/06/Formularz-reklamcji-Wajnert-Meble.pdf na adres e-mail: bok@wajnert.com.pl wraz z podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać: informacje identyfikujące Klienta (tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer Zamówienia), informacje identyfikujące zakupiony Towar, datę zakupu oraz szczegółowy opis stwierdzonych wad lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 7. W wypadku braków istotnych informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient ma obowiązek uzupełnić je w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o brakach przez  dział reklamacji, w przeciwnym razie reklamacja zostanie rozpatrzona na podstawie dotychczas dostarczonych informacji. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie niezupełnego zgłoszenia nie wyklucza możliwości zgłoszenia przez Klienta kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego uzupełnionego o niezbędne informacje.
 8. Na postawie art. 38(a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot Towaru.

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się jedynie do Klientów będących Konsumentami. Na podstawie przepisów prawa Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia (inna niż Sprzedawca lub przewoźnik), wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Sprzedawca oświadcza, że dostęp do formularza zwrotu Towaru za pośrednictwem Serwisu zapewnia Klientowi Usługodawca. Informacja o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zostaje przekazana Klientowi w chwili wysłania Powiadomienia o Realizacji Zamówienia na adres e-mail Klienta.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednostronnego oświadczenia, korzystając z formularza zwrotu Towaru za pośrednictwem Serwisu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia procedury zwrotu Towaru do magazynu Sprzedawcy z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego (tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zwrotu Towaru przez Klienta) zwrotu dokonanych przez Klienta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie. Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane dotychczas płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez siebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły oferowany sposób dostarczenia Towaru ).
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient odsyła lub przekazuje rzecz na adres  Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 10. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.
 12. Jeśli jest to możliwe, Klient powinien zwrócić Towar w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta wraz z dowodem jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane w związku z zakupem Towaru, jednakże nie uzależnia się od tego możliwości zwrotu Towaru.
 13. Niezależnie od postanowienia wskazanego w treści pkt 12 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do zweryfikowania stanu zwracanego przez Klienta Towaru, m.in. poprzez jego rozpakowanie i ponowne zapakowanie. W sytuacji, gdy Towar okaże się wadliwy, uszkodzony lub zapakowany w sposób świadczący o jego uszkodzeniu w transporcie, może odmówić przyjęcia zwrotu Towaru.
 14. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego rozdziału Umowę Sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 15. W przypadku zwrotu Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.
 16. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 17. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 18. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 19. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 20. Na podstawie przepisów prawa Konsument w celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub z formularza, o którym mowa w niniejszym rozdziale.
 21. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy) oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 22. Na postawie art. 38(a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i dostęp do procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  1. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  1. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Administratorami danych osobowych Klienta, który zamawia Towary i realizuje Umowę Sprzedaży zawartą ze Sprzedawcą są:
 4. Usługodawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia złożenia Zamówienia Towaru i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą,
 5. Operator Płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Klientowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora Płatności oraz
 6. Sprzedawca w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Klientowi zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towaru.
 7. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: dane.osobowe@wajnert.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  1. w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  1. w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich  optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  1. w celu badania satysfakcji Klientów i określania jakości usług Sprzedawcy, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  1. w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 9. Sprzedawca przetwarza następujące kategorie danych:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania, tj. miejscowość, ulicę, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, imię, nazwisko, numer telefonu;
  1. dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
 10. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych.
 11. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Klientów poza terytorium Polski.
 12. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy Sprzedaży są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży.
 13. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Sprzedawcę dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia  zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.
 14. Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  1. prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  1. prawo do usunięcia danych;
  1. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  1. prawo do przenoszenia danych;
  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu Usługodawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku Zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i ogłoszenia w Serwisie Usługodawcy.