SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. PRZEDMIOT USŁUGI 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA 
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA Z USŁUGI 
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY 
 1. DANE OSOBOWE 
 1. REKLAMACJE 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Operatorem usługi jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627 (dalej jako „Operator Usługi”).  
 1. Niniejszy regulamin usługi (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi opisanej w rozdziale II pkt 2 niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Usługa”). 
 1. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet, w tym posiadanie standardowego systemu operacyjnego i standardowej przeglądarki internetowej oraz –  
  w przypadku zamówienia Katalogu w formie papierowej za pośrednictwem tradycyjnej poczty – posiadanie i wskazanie danych wymaganych w treści formularza adresowego. 
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
 1. PRZEDMIOT USŁUGI 
 1. Katalog stanowi broszurę dostępną w formie papierowej lub elektronicznej wydawaną periodycznie przez Operatora Usługi, zawierającą informacje marketingowe oraz promocyjne marki WAJNERT, w tym informacje o produktach dostępnych w danym okresie (dalej jako: „Katalog”). Okres katalogowy (tj. dany rok kalendarzowy) wskazany jest na stronie tytułowej (okładce) każdego z Katalogów, w którym to okresie zachowują ważność informacje prezentowane w danym Katalogu. 
 1. Usługa polegać może na: udostępnianiu przez Operatora Usługi Katalogu produktów marki WAJNERT w formie online z możliwością jego obejrzenia lub pobrania, bez konieczności podawania swoich danych osobowych (Usługa nr I) lub przesyłaniu przez Operatora Usługi Katalogu w formie papierowej za pośrednictwem tradycyjnej poczty, po wypełnieniu formularza adresowego przez osobę zainteresowaną skorzystaniem z Usługi (Usługa nr II). 
 1. Tam, gdzie to możliwe na potrzeby niniejszego Regulaminu Usługa nr I i Usługa nr II łącznie zwane są Usługą. 
 1. Użytkownik korzysta z Usługi nr I bez podawania danych osobowych. Poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi nr II z Operatorem Usługi, Użytkownik podaje w formularzu adresowym dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. 
 1. Realizacja świadczenia Usługi nr II następuje poprzez jednorazowe wysłanie Katalogu pod wskazany adres pocztowy. 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA 
 1. Zrealizować Usługę może każda osoba (dalej jako: „Użytkownik”), która na stronie internetowej w domenie wajnert.pl, w części dotyczącej Katalogu, skorzysta z Usługi nr I (oglądając lub pobierając Katalog w wersji on-line) lub Usługi nr II (zamawiając Katalog pod adres wskazany w formularzu adresowym). 
 1. Usługa jest bezpłatna. Operator Usługi zastrzega, iż jakiekolwiek opłaty naliczane niezależnie od Operatora Usługi, przez inne osoby w związku z otrzymywaniem Katalogu lub korzystaniem z Internetu przez Użytkownika obciążają Użytkownika. 
 1. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych. 
 1. Poszczególne Katalogi wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w ww. przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny w przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić mogą naruszenie przepisów prawa. 
 1. Informacje handlowe o produktach zamieszczone w Katalogu, jak też sam Katalog nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 1. Katalog może być okresowo niedostępny w wersji papierowej lub on-line, z powodu prac konserwacyjnych, aktualizacji oprogramowania lub z innych przyczyn technicznych. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Katalogu. 
 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA Z USŁUGI 
 1. Złożenie zamówienia na Usługę nr II wymaga wykonania następujących czynności: 
 • podanie na stronie internetowej Operatora Usługi wymaganych danych w formularzu adresowym, 
 • wyrażenie zgody na przesłanie pocztą tradycyjną Katalogu w formie papierowej, na warunkach określonych Regulaminem, 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Usługi, 
 1. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy Operatorem Usługi a Użytkownikiem na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu. 
 1. ROZWIAZANIE UMOWY 
 1. Świadczenie ma charakter jednorazowy. 
 1. Umowa o świadczenie Usługi nr I ulega rozwiązaniu w chwili wyjścia przez Użytkownika ze strony internetowej Operatora Usługi. Umowa o świadczenie Usługi nr II ulega rozwiązaniu w chwili spełnienia świadczenia przez Operatora Usługi, tj. przesłania Katalogu, przy czym Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Użytkownikowi Katalogu z przyczyn od niego niezależnych, w tym z powodu działań lub zaniechań operatora pocztowego lub innych podmiotów trzecich.  
 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi, a wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. 
 1. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z Usługi nr II poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: […] lub poprzez […]. 
 1. Operator Usługi ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. 
 1. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu  
  e-mail podanego przez Użytkownika w ramach Usługi nr II. 
 1. DANE OSOBOWE 
 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w zakładce [Polityka Prywatności].  
 1. REKLAMACJE 
 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy składać na adres mailowy: bok@wajnert.com.pl. 
 1. W reklamacji należy podać dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz szczegółowy opis, na czym polega problem w Usłudze oraz jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia przedmiotowej reklamacji. 
 1. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego otrzymania. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  
 1. Operator Usługi powiadomi o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Operatora Usługi. 
 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w komunikacie, przy czym nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia komunikatu. 
 1. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Użytkownika.  
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020.