I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operatorem usługi jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429627 (dalej jako „Operator Usługi”).
 2. Niniejszy regulamin usługi Newsletter (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (dalej jako: „Usługa” lub „Usługa Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 3. Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), w tym posiadanie standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

II. PRZEDMIOT USŁUGI

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje marketingowe, w tym informacje dotyczące oferty Operatora Usługi, a także wydarzeń związanych z promocją produktów lub usług oferowanych przez Operatora Usługi.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter z Operatorem Usługi, podaje w formularzu rejestracyjnym swoje dane, w tym udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymania wiadomości, o których mowa w powyższych postanowieniach Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter.
 4. Newsletter jest wysyłany do Użytkownika nie częściej niż 1 raz w tygodniu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Korzystać z Usługi może każda osoba (dalej jako: „Użytkownik”), która na stronie internetowej w domenie wajnert.pl w części dotyczącej Newsletter złoży zamówienie na Usługę na zasadach opisanych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna. Operator Usługi zastrzega, iż jakiekolwiek opłaty naliczane niezależnie od Operatora Usługi, przez inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z Internetu przez Użytkownika obciążają Użytkownika.
 3. Użytkownik korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w ww. przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, wykorzystywanie ich w sposób niezgodny w przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić mogą naruszenie przepisów prawa.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. Złożenie zamówienia na Usługę wymaga wykonania następujących czynności:
 2. podanie na stronie internetowej Operatora Usługi wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym,
 3. wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji w postaci Newsletterów, na warunkach określonych Regulaminem,
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Usługi,
 5. potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę Newsletter poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w liście elektronicznym przesłanym przez system rejestrujący na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej, adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie automatycznie zarejestrowany na liście adresów e-mail Usługi.
 7. Datę potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt 1 powyżej uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy Operatorem Usługi a Użytkownikiem na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu.
 8. Użytkownik może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi.
 9. Z chwilą rezygnacji następuje usunięcie wskazanego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail z listy adresów e-mail Usługi.
 10. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o której mowa niniejszym rozdziale Regulaminu.

V. CZAS TRWANIA USŁUGI

 1. Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter, a wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z Usługi Newsletter (tj. rezygnuje z Usługi) poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: bok@wajnert.com.
 4. Operator usługi ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi wobec Użytkownika, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników. W takim wypadku Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu
  e-mail podanego przez Użytkownika.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi Newsletter.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w zakładce [Polityka Prywatności].

VII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać na adres mailowy: bok@wajnert.com.pl.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika zgłaszającego reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz szczegółowy opis na czym polega problem w Usłudze Newsletter oraz jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia przedmiotowej reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu.
 4. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Użytkownika, o ile Użytkownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.06.2021r.