1. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: Wajnert Meble Sp. z o.o.  
z siedzibą w Międzyborzu przy ul. Kolejowej 67, 56-513 Międzybórz, NIP: 911-200-60-47, REGON: 021935154, KRS: 0000429627 (dalej jako: „Spółka”), tel.: 62 786 97 10, e-mail: info@wajnert.com.pl 

 1. Skąd mamy Pani / Pana   dane osobowe? 

Dane pozyskaliśmy: 

 • bezpośrednio od Pani / Pana  , 
 • od podmiotu, który zawarł z naszą Spółką umowę o świadczenie usług na Pani / Pana   rzecz, 
 • od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z naszą Spółką, który udostępnił Pani / Panu  dane osobowe na podstawie Pani / Pana   zgody, 
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, branżowych baz danych: polskich producentów mebli, dostawców dla przemysłu drzewnego, dostawców dla branży meblarskiej, salonów meblowych, salonów drzwi, producentów drzwi i okuć w Polsce oraz wielu innych podobnych baz. 
 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Spółka przetwarza następujące kategorie danych: 

 • dane kontaktowe w tym (nazwa lub imię i nazwisko, o ile prowadzi Pani / Pan działalność gospodarczą na własne imię), 
 • dane telefoniczne w tym podane wcześniej przez Panią / Pana   numery telefonów kontaktowych (stacjonarnych lub komórkowych), 
 • dane adresowe pocztowe, e-mailowe, 
 • dane wymagane do identyfikacji oraz na potrzeby zawarcia umowy, sprzedaży towarów, usług w tym wystawienia faktur VAT, not, korekt, 
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line, 
 • dane potrzebne do przygotowania dla Pani / Pana   najbardziej odpowiedniej oferty marketingowej i produktów (np. o wyrobach Spółki, z których korzystała Pani / Pan   wcześniej). 
 1. Do czego będziemy używać Pani / Pana   danych osobowych? 

Pani / Pana   dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów: 

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Pani / Pana   żądanie, 
 • w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana   rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot, 
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku, 
 • w celu założenia i administrowania Pani / Pana konta B2B w systemie informatycznym ERP w zakładce „obsługa B2B” Spółki, 
 • w celach marketingowych dla produktów i usług Spółki, 
 • w celach informacyjnych tj. przekazywania Pani / Panu na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią / Pana zgody na otrzymywanie od Spółki Newslettera oraz innych informacji drogą elektroniczną, 
 • w celach kurtuazyjnych tj. wysyłania Pani / Panu życzeń okolicznościowych w tym urodzinowych i imieninowych, prezentów, 
 • w celach organizacji pracy wewnątrz Spółki w formie bloków telefonicznych, tj. kontaktowania się Panią / Panem indywidualnie i bezpośrednio, 
 • w celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych Spółki do sprawniejszego zarządzania danymi, 
 • jeżeli wyrazi Pani / Pan taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Pani / Pan  zgodzą, będziemy przetwarzać dane: w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe, rodzajowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe i opiniotwórcze (wywiady osobiste). 
 1. Czy ma Pani / Pan obowiązek podać dane osobowe? 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych, następuje w celu wykonania umowy ze Spółką (kupno, sprzedaż, współpraca) podanie przez Panią / Pana   danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, szczególnie w przypadku płatności za towar lub usługę z odroczonym terminem płatności. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta, a wszystkie zakupy w Spółce będą realizowane w formie przedpłat za otrzymanie towaru lub usługi. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. 

 1. Jak może Pani / Pan cofnąć zgodę? 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili można cofnąć każdą zgodę udzieloną Spółce w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane dane kontaktowe administratora danych. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do wiadomości Spółki. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani / Pana danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych przez Spółkę jest legalne. 

 1. Jak skontaktować się z naszym administratorem bezpieczeństwa informacji? 

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu: 62 59 96 716 lub e-mailowo, pod adresem dane.osobowe@wajnert.com.pl 

 1. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe? 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności: 

 • zawarcie i wykonanie umowy ze Spółką, 
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (np. wystawienie faktury), 
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot), 
 • wyrażona przez Panią / Pana zgoda. 
 1. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy? 

Pani / Pana dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz np. (firmy windykacyjne, transportowe, przesyłkowe, prawnicze, informatyczne). 

 1. Co może Pani / Pan robić z przekazanymi nam danymi osobowymi? 

Ma Pani / Pan   prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Pani / Pana żądanie Spółka może przenieść dane do innego administratora danych. Odnośnie przetwarzania Pani / Pana   danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Spółki może Pani / Pan   wnieść sprzeciw. 

 1. Do kiedy będziemy przechowywać Pani / Pana dane? 
 • Pani / Pana   dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa ze Spółką lub umowy zawartej przez inny podmiot na Pani / Pana   rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Spółka i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki. 
 • Jeśli Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. 
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody. 
 • Jeśli Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej ze Spółką na Pani / Pana   rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. 
 • Jeśli Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Pani / Pana   dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią / Pana   sprzeciwu. 
 1. Gdzie może Pani / Pan   wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę? 

Obecnie takie skargi kierować należy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych? 

Pani / Pana   dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Pani / Pana   skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią / Pana   wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, Google Analytics oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych). 

 1. Kontakt z Administratorem 

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres dane.osobowe@wajnert.com.pl 

 1. Zmiany Polityki Prywatności 

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Spółka jako administrator powiadomi wysyłając wiadomość e-mailowa. 

Pliki Cookies

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Wajnert.pl.

4) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.